Ochrona danych osobowych


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119), informujemy, iż Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Wodna 20/2 przetwarza Państwa dane osobowe.

Państwa dane pozyskane zostały przez nas w trakcie procesów związanych z realizacją obowiązków i zadań wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw szczegółowych.

W świetle powyższego informuję, że:

1. Administratorem danych jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z siedzibą w Kobylnicy, kod pocztowy 76-251 przy ul. Wodna 20/2, reprezentowane przez Dyrektora Centrum.

2. Kontakt przez e-mail cuw@kobylnica.pl, tel. (59) 841 59 12.

3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD) w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem  e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu,

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj.

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

5. Centrum udostępnia Pana dane tylko podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić  dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji przez administratora zadań wynikających z przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania obowiązku prawnego związanego z realizacja zadania

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.)

11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, wynika jednakże z obowiązków określonych przepisami prawa.

12. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pani/Pana danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Pani/Pana dane i na Pani/Pana żądanie.Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych przed cofnięciem takiej zgody).  

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Inspektor Ochrony Danych CUW Kobylnica

Kobylnica, 2018-05-23

Informacja wytworzona przez Agnieszka Hordejuk dnia 24.08.2018
Opublikowana przez Agnieszka Hordejuk dnia 27.08.2018. Odsłon 83, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony